Bilder & symboler


Redan på stenåldern skapade människor bilder på berghällar och grottväggar. På bronsåldern fortsatte ristningsritualerna och samtidigt skapades också många vackra konstföremål med återkommande bilder. Under järnåldern ristade man in grundligt utarbetade bilder i sten, ofta i kombination med runinskriptioner.

Konst och symbolik har i alla tider varit en viktig del av människors liv och idag fungerar den forntida konsten som en viktig källa för oss. Innan man började använda sig av skrivtecken i Norden talade bilderna sitt språk, och nu står de kvar som en direktlänk mellan dåtidens konstnärer och eftervärlden. Bilderna berättar om nordbornas vardagsliv, traditioner och om deras religion och gudar. De är ofta suggestiva och har ett stort tolkningsutrymme. Återkommande symboler har man kunnat koppla samman med gudar och naturkrafter.

Här sätts bilder och symboler i sammanhang med sina platser, tider och möjliga betydelser.

Solen
En av de mest avbildade symbolerna i hällristningar och skulpturer från bronsåldern. Enligt tron kunde solen föras fram över himlavalvet till exempel med häst och vagn eller med ett skepp. Solen dyrkades förmodligen som fruktbarhetsväsen/-gud och hade en central plats i kulten på bronsåldern då åkerbruket blomstrade.
Fotspår
Många hällristningar från bronsåldern, och även några från stenåldern, föreställer fotavtryck. Beroende på sammanhang kan detta tolkas som spår efter en gudom som antingen är osynlig eller för helig att avbilda. I andra fall kan det tolkas som fotspår av människor.
Skepp
Skeppet var, förutom ett viktigt färdmedel i den fysiska världen, även en symbol för ett färdmedel mellan denna världen och nästa. Skeppssättnigar och båtgravar var en typ av gravform i det förhistoriska Norden, om än inte den vanligaste. De flesta dateras till vendel- och folkvandringstid, men det finns också några från bronsåldern. I hällristningar var skeppet en av de vanligaste symbolerna. I berättelserna om guden Balders död lades han på skeppet Ringhorne för att sändas till Hels dödsrike tillsammans med sin hustru Nanna som dog av brustet hjärta.
Valknut Valknut
En symbol från yngre järnåldern som finns på flera kombinerade bild- och runstenar från Gotland. Den består av tre sammanfogade trianglar och tros ha stått i sammanhang med dyrkan av Oden och hans kraft.
Thor's hammer, Skåne Torshammare
Torshammare är en avbildning av Tors hammare, Mjölner. De tidigaste fynden av detta tecken kommer från vendeltiden och ristades både på runstenar och bars som amulett. Den uppkom förmodligen som en symbol för dyrkan av guden Tor, och amuletten fungerade då som en skyddssymbol mot jättar och andra skadliga krafter. Torshammare fortsatte under vikingatiden sin karriär som en viktig symbol för asatron (då många konverterade till kristendomen).

©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap